slider
slider
slider
slider
slider
slider
slider
slider
|
|
ẮC QUY KHÔ - MIỄN BẢO DƯỠNG

Danh mục sản phẩm

Battery Type Volt (V) Capacity (Ah) Overall Dimensions (mm)
Length Width Height Total Height
ẮC QUY KHÔ ĐỒNG NAI CMF 31S800 ( 12V-100AH ) 12 100 330 171 215 237
ẮC QUY KHÔ ĐỒNG NAI CMF 31800 ( 12V - 100AH ) 12 100 330 171 210 224
ẮC QUY KHÔ ĐỒNG NAI CMF 105D31L/R ( 12V - 90AH ) 12 90 303 171 200 224
ẮC QUY KHÔ ĐỒNG NAI CMF 75D31R/L ( 12V-75AH ) 12 75 303 171 203 225
ẮC QUY KHÔ ĐỒNG NAI CMF 80D26R/L ( 12V-70AH ) 12 70 260 171 203 224
ẮC QUY KHÔ ĐỒNG NAI CMF 75D26L/R ( 12V- 65AH ) 12 65 260 171 203 224
ẮC QUY KHÔ ĐỒNG NAI CMF85D23R/L ( 12V-65AH ) 12 65 230 171 200 222
ẮC QUY KHÔ ĐỒNG NAI CMF 55D23L/R ( 12V-60AH ) 12 60 232 171 200 222
ẮC QUY KHÔ ĐỒNG NAI CMF 55D26R/L ( 12V-60AH ) 12 60 232 171 200 224
ẮC QUY KHÔ ĐỒNG NAI CMF 50D26L/R ( 12V50AH ) 12 50 258 171 200 223
ẮC QUY KHÔ ĐỒNG NAI CMF 55B24LS/R ( 12V-45AH ) 12 52 236 127 200 223
ẮC QUY KHÔ ĐỒNG NAI CMF 50B24R/L ( 12V-45AH ) 12 45 236 127 200 223
ẮC QUY KHÔ ĐỒNG NAI CMF 44B20R/L ( 12V-43AH ) 12 43 196 136 200 222
ẮC QUY KHÔ ĐỒNG NAI DIN 100 ( 12V-100AH ) 12 100 350 174 190 190
ẮC QUY KHÔ ĐỒNG NAI DIN 88 ( 12V-88AH ) 12 88 350 174 190 190
ẮC QUY KHÔ ĐỒNG NAI DIN 75 ( 12V-75AH ) 12 75 277 174 190 190
ẮC QUY KHÔ ĐỒNG NAI DIN 66 ( 12V-66AH ) 12 66 277 174 190 190
ẮC QUY KHÔ ĐỒNG NAI DIN 65 ( 12V-65AH ) 12 65 277 174 175 175
ẮC QUY KHÔ ĐỒNG NAI DIN 45 ( 12V-45AH ) 12 45 242 175 175 175

ẮC QUY KHÔ - MIỄN BẢO DƯỠNG

ẮC QUY KHÔ - MIỄN BẢO DƯỠNG

ẮC QUY KHÔ - MIỄN BẢO DƯỠNG