slider
slider
slider
slider
slider
slider
slider
slider
|
|
ẮC QUY KHÔ - MIỄN BẢO DƯỠNG

Danh mục sản phẩm

Battery Type Volt (V) Capacity (Ah) Overall Dimensions (mm)
Length Width Height Total Height
ẮC QUY TIA SÁNG MF210H52 ( 12V-200AH) 12 200 518 266 216 240
ẮC QUY TIA SÁNG MF160G51 (12V-150AH ) 12 150 506 220 210 234
ẮC QUY TIA SÁNG MF135F51 (12V-120AH ) 12 120 503 180 210 230
ẮC QUY TIA SÁNG MF31A800 ( 12V-100AH) 12 100 343 172 218 230
ẮC QUY TIA SÁNG MF31S800 ( 12V- 100AH ) 12 100 330 172 218 230
ẮC QUY TIA SÁNG MF105D31R/L ( 12V-90AH ) 12 90 302 171 200 230
ẮC QUY TIA SÁNG MF95D31R/L ( 12V - 80AH ) 12 80 302 171 200 224
ẮC QUY TIA SÁNG MF65D31R/L ( 12V - 70AH ) 12 70 302 171 200 225
ẮC QUY TIA SÁNG MF80D26R/L ( 12V-70AH ) 12 70 258 171 200 224
ẮC QUY TIA SÁNG MF75D23R/L (12V-65AH ) 12 65 230 171 200 225
ẮC QUY TIA SÁNG MF 55D26R/L (12V-60AH ) 12 60 260 171 200 225
ẮC QUY TIA SÁNG MF55D23R/L ( 12V-60AH ) 12 60 230 171 201 224
ẮC QUY TIA SÁNG MF48D26R/L ( 12V - 50AH ) 12 50 258 171 200 220
ẮC QUY TIA SÁNG MF50B24R/L ( 12V-45AH ) 12 45 236 127 200 225
ẮC QUY TIA SÁNG MF44B19R/L ( 12V-40AH) 12 40 196 127 200 226
ẮC QUY TIA SÁNG MF58827/DIN88L (12V-88AH ) 12 88 350 170 190 190
ẮC QUY TIA SÁNG MF58821/DIN88R (12V-88AH ) 12 88 350 170 190 190
ẮC QUY TIA SÁNG MF56318/DIN 63L ( 12V-63AH ) 12 63 276 276 175 175
ẮC QUY TIA SÁNG MF55559/DIN55L ( 12V-55AH ) 12 55 240 174 190 190
ẮC QUY TIA SÁNG MF54519/DIN45L ( 12V - 45AH ) 12 45 240 174 175 175

ẮC QUY KHÔ - MIỄN BẢO DƯỠNG

ẮC QUY KHÔ - MIỄN BẢO DƯỠNG

ẮC QUY KHÔ - MIỄN BẢO DƯỠNG